25, Th4 2024
Cuộc thi trực tuyến kiến thức mây cup chính thức là câu trả lời, cuộc thi tri thức trực tuyến mây cup chính thức là câu trả lời

cuộc thi tri thức trực tuyến mây cup chính thức là câu trả lời

Nhiều ứng cử viên mong đợi của cuộc thi kiến thức mạng quốc gia cho học sinh trung học và nhỏ giải đáp cuối cùng đã được công bố. Cuộc thi này đã thiết lập nhóm trung học đầu tiên và cao cấp, các bài kiểm tra bao gồm ngôn ngữ, toán học, tiếng anh, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý và các môn cơ bản của kiến thức. Bây giờ, chúng ta hãy xem câu trả lời chính thức cho mỗi môn.

ngôn ngữhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/3de74fc48cd4c9c5?.png”/>

Câu trả lời: xem bài kiểm tra

Câu hỏi: xin xem bài kiểm tra

Câu hỏi: xin xem bài kiểm tra

toán học

Câu trả lời: xem bài kiểm tra

Câu trả lời: xem bài kiểm tra

Giải đáp: xin xem bài kiểm tra

Câu trả lời: xin xem bài kiểm tra

tiếng anh

Câu trả lời: xem bài kiểm tra

Câu trả lời: xem bài kiểm tra

Câu hỏi: xin xem bài kiểm tra

Câu hỏi: xin xem bài kiểm tra

vật lý

Câu trả lời: xem bài kiểm tra

Câu trả lời: xem bài kiểm tra

Giải đáp: xin xem bài kiểm tra

Câu trả lời: xin xem bài kiểm tra

hóa học

Câu trả lời: xem bài kiểm tra

Câu trả lời: xem bài kiểm tra

Giải đáp: xin xem bài kiểm tra

Câu trả lời: xin xem bài kiểm tra

sinh vật

Câu trả lời: xem bài kiểm tra

Câu trả lời: xem bài kiểm tra

Giải đáp: xin xem bài kiểm tra

Câu trả lời: xin xem bài kiểm tra

lịch sửhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/42b4080edd48dcb6?.png”/>

Câu trả lời: xem bài kiểm tra

Giải đáp: xin xem bài kiểm tra

Câu trả lời: xin xem bài kiểm tra

địa lý

Câu trả lời: xem bài kiểm tra

Câu trả lời: xem bài kiểm tra

Giải đáp: xin xem bài kiểm tra

Câu trả lời: xin xem bài kiểm tra